Процедура визнання документів про наукові ступені і вчені звання - Послуги | Центр Сприяння Міжнародній Освіті


 

 Головна

 

 Про компанію

 

 Послуги

 

  Оформлення ідентифікаційного податкового номера платника податків

 

  Нострифікація

 

 Документи які не підлягають процедурі визнання (нострифікації) в Україні:

 

 Загальна інфомація о процедурі нострифікації в Україні

 

 Процедура визнання документів про наукові ступені і вчені звання

 

 Нострифікаційна експертиза диплома (атестата)

 

  Отримання дозволу на медичну практику на території Україні

 

 Замовлення документів (довідок), що підтверджують освіту в Україні

 

 Апостиль на українські документи про освіту

 

 Документи необхідні для нострифікації:

 

  Поширені питання про нострифікацію

 

  Бюро перекладів

 

  Ціна перекладів та нотаріального засвідчення

 

  Нотаріальні послуги та консультації

 

  Консультації адвоката

 

  Ціни та терміни витребування документів

 

  Послуги посольств

 

  Дистанційне замовлення послуг
 

 

 Ціни

 

 Освіта за кордоном
 Українські освітні документи
 за кордоном

 

 Законодавство

 

 Контакти

 

 Мови перекладу

  Азербайджанська
  Англійська
  Арабська
  Білоруська
  Болгарська
  Вірменська
  В’єтнамська
  Грецька
  Грузинська
  Датська
  Іврит
  Іспанська
  Італійська
  Китайська
  Латиська
  Литовська

Нідерландська
  Німецька

Туркментська

 

 

Норвезька
Перська
Польська
Португальська
Румунська(Молдавська)
Сербська
Словацька
Словенська
Турецька
Угорська
Українська
Фламандська
Французька
Хорватська
Чеська
Шведська
Естонська
Японська

"Хороший радник краще будь-якого багатства". Сократ

Послуги — Процедура визнання документів про наукові ступені і вчені звання  Визнанням документів про вчені ступені (кандидат або доктор наук) проводить департамент атестації кадрів МОН України.
   Нострифікація (визнання) дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах, проводиться відповідно до міжнародних угод і конвенцій **. Власники дипломів про наукові ступені, виданих органами атестації інших держав, набувають права на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників, які передбачені для власників відповідних дипломів, виданих департаментом атестації кадрів, тільки після проходження переатестації і нострифікації за процедурою, що встановлює департамент атестації кадрів , і з дати прийняття МОН рішення про видачу диплома державного зразка України.
   Основними завданнями департаменту атестації кадрів є участь у формуванні мережі експертних рад з проведення експертизи дисертаційних робіт та організація проведення експертизи дисертацій з метою встановлення їх відповідності державним вимогам на отримання наукових ступенів доктора, кандидата наук.
Департамент атестації кадрів відповідно до покладених на нього завдань готує і подає на розгляд Атестаційної колегії Міністерства матеріали про затвердження рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів, в тому числі по переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах, або скасування таких рішень, і організовує і проводить роботу з питань переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах.
Для забезпечення єдності вимог до рівня наукової кваліфікації громадян України при присудженні їм наукового ступеня в Україні і при переатестації громадян України, яким присуджено наукові ступені в інших країнах, Атестаційна колегія Міністерства встановлює, що передумовою прийняття до розгляду документів, які подаються в департамент атестації кадрів, по питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій країні, є їх відповідність вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та іншим нормативно-правовим актам України, чинним на час захисту дисертації за кордоном.
Визнання кваліфікаційних документів державного зразка, видані громадянам України органами атестації інших держав, здійснюється в процесі переатестації вченого або нострифікації диплома про науковий ступінь відповідно до міжнародних угод і конвенцій. **
Переатестація вчених, яким присуджено вчений ступінь в інших державах, або нострифікація дипломів про наукові ступені, виданих громадянам України в інших державах, проводиться за дорученням МОН спеціалізованими вченими радами за клопотанням з основного місця роботи вченого або за його особистою заявою з представленням документів відповідно до переліком *, що визначає МОН.

* Перелік документів атестаційної справи, подається до департаменту аттестации кадров МОН України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимоги до її оформлення
1. Заява вченого про переатестацію або нострифікацію диплома про науковий ступінь.
2. Клопотання організації, в якій працює вчений, про переатестацію доктора (кандидата) наук або нострифікації диплома доктора (кандидата) наук, підписане керівником і завірене печаткою.
В клопотанні зазначаються дата і номер дозволу (лист) керівника організації на захист дисертації за кордоном (за наявності). Для аспірантів (докторантів) додається засвідчена копія направлення на навчання в аспірантуру (докторантуру) за кордон (у разі наявності).
В клопотанні необхідно вказати найменування установи, при якій функціонувала спеціалізована вчена рада, де відбувся захист дисертації, дату захисту і номер протоколу засідання вченої ради.
3. Ксерокопія першої сторінки паспорта вченого.
4. Особиста картка за формою П-2 ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями, чинними на момент подачі клопотання, завірена підписом керівника кадрової служби та печаткою організації, в якій працює вчений, з фотографією, на якій проставлена печатка організації.
5. Копії дипломів про вищу освіту і наукові ступені, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями.
Копія свідоцтва про зміну імені у разі зміни вченим імені.
Копії документів російською мовою подаються без перекладу.
Копії документів на інших мовах подаються з їх перекладами державною мовою, завіреними нотаріально.
6. Список наукових праць, завірений підписом вченого, уповноваженої особи та печаткою організації, в якій працює вчений.
7. Опис документів атестаційної справи, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою організації, в якій працює вчений.
Оригінали документів, копії яких включені в атестаційної справи, пред'являються і після прийняття атестаційної справи повертаються вченому.
Атестаційну справу за переатестації або нострифікації брошурують у швидкозшивач з картону без зав'язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюють конверт, в який вкладають:
автореферат дисертації (2 примірники), підписаний на обкладинці вченим, якщо він надрукований державною або російською мовою. В іншому випадку до оригіналів автореферату додають його переклад державною мовою (2 примірники), завірений нотаріально;
автореферат кандидатської дисертації (2 примірники) при переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь доктора наук в іншій державі (нострифікації диплома доктриною наук);
реєстраційно-облікову картку (додаток 1) у 2 примірниках;
один компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому містяться файл на ім'я aref.doc з текстом автореферату та файл на ім'я append1.doc додатком 1;
дві поштові картки з марками із зазначенням місця проживання вченого та місцезнаходження організації, в якій він працює. На зворотному боці поштових карток вказуються прізвище, ім'я, по батькові ученого, галузь науки та науковий ступінь, на які він претендує.
Послідовність розміщення документів у справі повинна відповідати їх нумерації в цьому Переліку.
До атестаційної справи додають:
один примірник дисертації, переплетений і підписаний вченим на титульному аркуші, з відміткою компетентного особи та печаткою установи про ідентичність представленого примірника з тим, що зберігається в бібліотеці установи, де відбувся захист дисертації;
монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У разі подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні відомості відповідних видань. Копії подаються на паперовому носії та засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою організації, що подає клопотання про переатестацію.

** Міжурядові угоди України про співробітництво в галузі атестації наукових кадрів
1. Угода про співробітництво в галузі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і нострифікації документів про їхню кваліфікацію в рамках Співдружності Незалежних Держав, укладена 13.03.1992 року (Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменистан, Республіка Узбекистан, Україна, Республіка Молдова).
2. Угоду про принципи визнання і нострифікації документів про вчені ступені, порівнянності вчених ступенів, укладена 17.05.1993 року (Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Російська Федерація, Туркменистан, Республіка Узбекистан, Україна, Республіка Молдова).
3. Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, укладена 22.121995 року.
4. Угода між Урядом України та Урядом Естонської Республіки про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені, укладена 06.02.1996 року.
5. Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, укладена 19.06.1996 року.
6. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і наукові ступені, виданих в Україні та Угорській Республіці, укладено 27.10.1998 року.
7. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і наукові ступені, укладена 10.12.1998 року.
8. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, вчені ступені, виданих в Україні та Румунії, укладено 19.02.1999 року, вступило в силу 10.01.2000 року.
9. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, укладена 14.05.2001 року.
10. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання, укладена 27.06.2001 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 819 від 13.06.2002 року.
11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, вчені ступені і вчені звання, укладена 26.09.2001 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1303 від 20.08.2003 року.
12. Угода між Кабінетом Міністрів України та Вищим Народним Комітетом Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені, укладена 30.06.2003 року, затверджена постановою Кабінету міністрів України № 986 від 28.07.2004 року.
13. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання, укладена 22.09.2004 року.
14. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання, укладена 04.11.2004 року.
15. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємне визнання документів про освіту та рівноцінність ступенів, укладена 11.04.2005 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 769 від 31.05.2006 року.
16. Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені і вчені звання, укладена 14.06.2005 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1062 від 01.08.2006 року.
17. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, укладена 21.06.2002 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1281 від 31.10.2007 року.
18. Угода між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, укладена 12.07.1997 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1282 від 31.10.2007 року.
19. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, укладена 16.05.2000 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 570 від 25.06.2008 року.

Визнання іноземних документів про вчені звання.
    Визнання іноземних документів про освіту здійснюється Міністерством освіти і науки України. Міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні заклади, проводиться робота, пов'язана з установленням еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій. Організаційне забезпечення процедури визнання здійснюється Державною акредитаційною комісією.
Перелік та зразки документів про освіту та вчені звання затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами і доповненнями).
    Порядок визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав. Цим порядком визначаються правові та організаційні основи визнання в Україні іноземних документів про освіту з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність відповідно до законодавства України.


 

Якщо у вас є питання - телефонуйте нам прямо зараз за телефоном +38 (044) 278-07-39; +38 (044) 227-39-95.

◄◄ Повернутись